O Autorze

O Autorze

Biografia

Adam Lisik

ARCHITEKT - profesor zwyczajny dr hab. inż. architektury

Studiował na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej. Po siedmioletnim stażu zawodowym, w 1966 roku rozpoczął pracę dydaktyczno-naukową na Politechnice Śląskiej w Gliwicach.

Doktorat (1970), habilitacja (1992), tytuł profesora (1996).

Pełnione funkcje na uczelni: prodziekan ds. studenckich (1988-1993), kierownik Katedry Architektury i Metodyki Projektowania (1994-2003), członek Senackiej Komisji ds. Godności Honorowych (1999-2001), promotor prac dyplomowych magisterskich (ok. 120), promotor prac doktorskich (14), recenzji doktorskich (38), recenzji habilitacyjnych (8), wniosków na stanowisko profesora nadzwyczajnego i zwyczajnego (10) oraz o nadanie tytułu profesora (8), recenzje prac monograficznych, referatów, prac naukowo-badawczych (ok. 40).

Autor ponad 200 zrealizowanych ważnych obiektów architektonicznych o zróżnicowanych przydatnościach użytkowych, do których należą między innymi domy mieszkalne wielorodzinne, jednorodzinne i obiekty sakralne. Motywem przewodnim w tworzeniu koncepcji była chęć wyrażenia współczesnymi środkami formy architektonicznej, syntetyzującej warstwę strukturalną i znaczeniową.

W swojej pracy habilitacyjnej „Strukturalizm otwarty” (1991) autor podjął próbę wyjaśnienia i zbadania zagadnień koncepcji „otwartych struktur architektonicznych” dla różnych obiektów. Autorskie realizacje obiektów sakralnych stanowią konkretyzację tej idei architektonicznej w procesie projektowym. Problematyka architektury sakralnej, stanowiąca ważną część dorobku projektowego autora, stała się tworzywem dla prac naukowo-badawczych, które znalazły zastosowanie w procesie projektowo-twórczym i realizacyjnym kościoła w Szczejkowicach, w Knurowie, w Czechowicach-Ligocie-Miliardowicach, w Piekarach – Osiedle Józefka, w Mysłowicach-Janowie Miejskim, w Zagórniku k. Andrychowa i w Hołdunowie k. Tych, w Dąbrowie Górniczej, w Zawierciu, w Czyżowicach, w Cieszynie-Marklowicach, w Bąkowie k. Strumienia, w Chrząstowicach k. Skawiny, w Grodzisku Dolnym k. Leżajska, w Ławkach k. Mysłowic, w Mysłowicach – Osiedle Wielka Skotnica, w Gliwicach, w Świdwinie oraz w projekcie Ołtarza Papieskiego w Gliwicach (1999).

Projekty autorskie i ich realizacje eksponowane w kraju (Kraków, Katowice, Kielce, Gliwice, Nysa, Warszawa) i za granicą (Toronto, Halle, Praga, Lwów) stanowiły także tworzywo dla prac naukowo-badawczych i wydawnictw.

Autor licznych publikacji wydanych w kraju i za granicą - ok. 40 prac naukowych i ponad 80 publikacji. Posiada Status Architekta Twórcy, nadany przez Ministerstwo Kultury i Sztuki, uprawnienia w zakresie projektowania architektonicznego i wykonawczego oraz Status Rzeczoznawcy Budowlanego w specjalizacji architektonicznej. Jest członkiem Stowarzyszenia Architektów Polskich i Śląskiej Okręgowej Izby Architektów, Archidiecezjalnej Komisji Architektury i Sztuki Sakralnej (1972-2007) oraz Komisji Naukowej PAN w Katowicach.

Współpracował z jednostkami naukowymi w kraju i za granicą. Za osiągnięcia zawodowo-twórcze, naukowe, dydaktyczne i organizacyjne autor otrzymał wiele wyróżnień, podziękowań, nagród resortowych i odznaczeń państwowych.

Recenzje

Co mówią inni

Wiktor Skworc

"Pragnę wyrazić wdzięczność Panu Profesorowi za cały trud i ofiarną pracę związana z projektowaniem licznych kościołów, kaplic i probostw na terenie Archidiecezji Katowickiej. Pragnę pogratulować wszystkich realizacji, życząc dalszych sukcesów zawodowych i wiele radości w życiu osobistym"

Prof. Dr Inż. Arch. Wojciech Bonenberg

„Zapoznałem się z projektem Twego kościoła w Świdwinie. Gratuluję spektakularnej realizacji! Bardzo mi się podoba czytelny i prosty rzut kościoła znakomicie zinterpretowany bryłowo. Uważam, że jest to modelowa, kreatywna interpretacja nowoczesnego kościoła – prosta, wyrazista, jasno zrozumiała dla wiernych. Życzę zamówień na kolejne projekty.”

Dr hab. inż. arch. Klaudiusz Fross

"(...) Dorobek Pana Profesora jest niezwykle imponujący oraz co najważniejsze ciągle uzupełniany o nowe interesujące realizacje."

Romuald Loegler

(...) Pański dorobek w dziedzinie architektury sakralnej, pokazany na wystawie, bez wątpienia dopisuje następny rozdział w bogatym dorobku, pozostawionym polskiej kulturze architektonicznej przez minione pokolenia. Gratuluję.

Prof. dr hab. inż. arch. Jan Rabiej

"Szanowny Panie Profesorze. Bardzo dziękuję za fotogeniczne zdjęcia z wernisażu - życzę kolejnych tak udanych okoliczności. Z wyrazami szacunku - "

Dr hab. inż. arch. Dorota Winnicka - Jasłowska

"Pragnę podziękować za zaproszenie na wystawę. Będę kolejny raz zaszczycona, móc zobaczyć dzieła Pana Profesora, (...) Dorobek Pana Profesora - tak znakomity, wpisał się na stałe w wizerunek Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej (...). Jestem dumna, że mogłam być Pana studentką."

Dr inż. arch. Ryszard Nakonieczny

"Dziękuję za zdjęcia i za możliwość uczestnictwa w Pana Wernisażu, gratuluję i pozdrawiam"

Dr hab. inż. arch. Ewa Wala

"Z przyjemnością wzięłam udział w spotkaniu promującym Pana nowa książkę. Dziękuję za niezwykłą ucztę słowa i obrazu. Wciąż jestem pełna podziwu dla imponującego dorobku projektowego Pana Profesora. Jestem dumna, że mogłam być uczennicą tak wspaniałego mistrza."

Dorobek

Wybrany dorobek
Twórczy i Naukowy

1959 – 1960

Asystent projektanta w Wojewódzkiej Pracowni Urbanistycznej w Katowicach.

1960 – 1966

Projektant, starszy projektant w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Chorzowie.

1966 – 2013

Starszy asystent, adiunkt, docent, profesor na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

Autor licznych artykułów naukowych publikowanych w tekach komisji PAN. Prowadzenie zajęć dydaktycznych, promotorstwo prac magisterskich i doktorskich. Liczne nagrody rektorskie za osiągnięcia w dydaktyce i w pracach naukowych.

1978

Indywidualna nagroda II stopnia Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki.

Główny projektant obiektów architektonicznych i autor prac naukowo-badawczych objętych Rządowymi planami badawczymi i realizacyjnymi (PRAS-GIPS).

1987 – 1993

Prodziekan

ds. nauczania i wychowania Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej

1987

Złoty Krzyż Zasługi za działalność naukową i dydaktyczną.

1988

Złota Odznaka „Zasłużonemu w Rozwoju Województwa Katowickiego".

1993 – 2013

Ekspozycja autorskich prac projektowych i ich realizacji w kraju

Katowice, Warszawa, Kraków, Kielce, Lipowiec, Nysa, Gliwice

Autor ponad 35 kompleksów sakralnych zrealizowanych w kraju.

1993 – 2013

Ekspozycja autorskich prac projektowych i ich realizacji za granicą

Toronto, Ostrawa, Brno, Praga, Halle, Lwów

Autor ponad 35 kompleksów sakralnych zrealizowanych za granicą.

1995

Wyróżnienie w konkursie „ Architektura Roku Województwa Katowickiego”

- za zrealizowany autorski projekt kościoła w Mysłowicach – Ławkach.

1998

Odznaka Złota "Zasłużonemu dla Politechniki Śląskiej"

1999

Projektant Ołtarza Papieskiego w Gliwicach w związku z Wizytą Apostolską Ojca Świętego Jana Pawła II.

1994 – 2003

Kierownik Katedry Architektury i Metodyki Projektowania.

1997

Nagroda Fundacji Ekologicznej „ Silesia” za promotorstwo i ukierunkowanie naukowe pracy dyplomowej pt.: „Ekologiczna stacja Paliw.”

1998

Odznaka „Zasłużonemu dla Politechniki Śląskiej.”

Autor szeregu recenzji prac doktorskich, habilitacyjnych dla wielu Uczelni w Polsce i wniosków o nadanie tytułu naukowego profesora, na zlecenia Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej w Warszawie.

Autor szeregu artykułów naukowych publikowanych w kraju i za granicą.

2001

Uzyskanie Uprawnień Rzeczoznawcy Budowlanego w zakresie architektury.

2002

Medal Komisji Edukacji Narodowej.

2003

Krzyż Kawalerski Odrodzenia Polski.

1971 – 2009

Laureat wielu nagród indywidualnych i zespołowych

I, II, III stopnia Rektora Politechniki Śląskiej w Gliwicach, za osiągnięcia w dziedzinie dydaktyczno – wychowawczej i badań naukowych (14 nagród).

1971 – 2009

Podziękowania, listy gratulacyjne

od wielu instytucji administracyjnych Zabrza, Gliwic, Rybnika, Chorzowa, Katowic, Mysłowic, Mikołowa, Elektrowni „Łaziska oraz kościelnych - Kurii Diecezjalnej w Gliwicach Biskupa Jana Wieczorka, Arcybiskupa Metropolity Katowickiego Damiana Zimonia, Arcybiskupa Metropolity Katowickiego Wiktora Skworca, Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski Abp Józefa Michalika, za wybitne osiągnięcia na rzecz w/w instytucji.

2009

Wyróżnienie Ministra Infrastruktury

za autorstwo monografii opracowanej zespołowo zatytułowanej; „ Projektowanie obiektów motoryzacyjnych”. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

2009

List Gratulacyjny Ministra Infrastruktury

za promocje nagrodzonych prac doktorskich Kingi Palus i Piotra Kuczi. Na podstawie badań zawartych w pracy doktorskiej Piotra Kuczi, obiekt zrealizowany w Pszczynie w oparciu o założenia proekologiczne uzyskał nagrodę Grand Prix województwa śląskiego w 2008 roku oraz został nominowany do światowej Nagrody Fundacji Mies’a van der Rohe – A. Lisik współpraca.

2010

Monografia pt.: „ Architektura sakralna„

Projekty i realizacje. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2010.

2017

Promocja nowej książki ”Symbolika w architekturze sakralnej”

której towarzyszyła wystawa pokazująca fragment bogatej praktyki twórczej. Wystawa była zaproszeniem do refleksji nad źródłem, symboliką i różnorodnością formy architektury sakralnej. 

2018

Wystawa pt. „Proekologiczne uwarunkowania w architekturze”

na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej w Galerii Wydziału

2018

I międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowo - Techniczna pt. „Piękno w architekturze - tradycja i współczesność”

Prezentacja dorobku twórczego powiązanego z problematyką piękna w architekturze autorstwa prof. dr hab. inż. arch. Adama Lisika

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie